GDPR

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás
úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým
o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v
súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli
zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, kto má prístup
k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje
neposkytujeme mimo prevádzkovateľa MHKM Skalica, n.o., Námestie slobody 145/10,
909 01 Skalica, IČO: 45 746 109, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje
inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny
predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.
Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme
koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.
Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli
niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto
prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese riaditel@mhkmskalica.sk,
na adrese sídla: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica alebo na adrese prevádzky:
Dr. Clementisa 50, 909 01 Skalica
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten, komu boli osobné údaje poskytnuté a kto
určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov
je MHKM Skalica, n.o., Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica, IČO: 45 746 109
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť
na týchto kontaktoch:
Názov organizácie: MHKM Skalica, n.o.
Adresa: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Adresa prevádzky: Dr. Clementisa 50, 909 01 Skalica
Tel. číslo: 0905 272 632
E-mail: riaditel@mhkmskalica.sk
2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto
dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo,
emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, teda deti, mládež a
ich zákonní zástupcovia;
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť
sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra
alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Osobitné kategórie osobných
údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom
stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby. Oprávnený záujem –
záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania
osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá
osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s
cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri
on-line nákupe.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt,
ktorému sú osobné údaje poskytované.
Činnosť klubu – Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné
služby:
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja pre deti a
mládež zamerané na:
– zabezpečenie rozvoja športu pre deti a mládež
– zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev,

– poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej a prevádzkovej činnosti pre žiacke a
mládežnícke družstvá ľadového hokeja
3. Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli vykonávať našu činnosť, aby sme
dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely identifikovania detí, mládeže a ich
zákonných zástupcov na riadne poskytovanie našich činností. Ide o meno, priezvisko, dátum
narodenia, miesto narodenia a adresu pobytu.
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo a adresa pobytu.
Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré pre Vás zabezpečujeme v rámci
našich činností, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné
služby.
Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli
poskytovať adekvátnu podporu.
Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.
4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame:
– bez potreby Vášho súhlasu,
– s Vašim súhlasom.
Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:
Spracúvanie na základe zákona Vaše osobné údaje spracúvame na účely vykonávania
našich činností na základe zákona č. 440/215 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V takom prípade sú spracúvané Vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý
je nevyhnutný na riadny výkon našich činností a s tým súvisiacich činností. Ide najmä o
organizovanie a zabezpečovanie záujmových útvarov.
Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné
na poskytovanie našich služieb a výkon našej činnosti. Bez týchto údajov by sme Vám neboli
schopní naše služby poskytnúť.
Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom športového klubu je:
– informovať o novinkách týkajúcich sa našej činnosti,
– vedenie evidencie členov záujmových útvarov,
– evidencia informovaných súhlasov,
– prehľad o zaplatených poplatkoch,
– používanie technických cookies pre správne fungovanie web stránky,
– obhajoba právnych nárokov.
Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné
údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.
Spracúvanie s Vašim súhlasom

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi
predpismi a ďalej:
– žiadosť o prijatie do klubu 5 rokov,
– prehľad o zaplatených poplatkov 5 rokov,
– emailová komunikácia 3 mesiace,
– fotografie z našich aktivít 5 rokov.
6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:
– priamo od Vás pri vyplnení žiadosti o prijatie
– od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.
7. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?
Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv.
profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.
8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou
samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania
osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na
Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako
dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na
prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov,
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o
Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o
Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o
zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a
profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email?
Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn
vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené
podmienky, pretože napríklad športový klub môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak
prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné
dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti,
odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť
žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v

rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi
predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého
nevyhovujúceho stavu.
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania
osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064
220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/
9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa a to emailom na adresu
riaditel@mhkmskalica.sk, písomne na adresu sídla: Námestie slobody 145/10,
909 01 Skalica alebo na adresu prevádzky: Dr. Clementisa 50, 909 01 Skalica
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by
však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme
oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o
poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu
účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.
Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od športového klubu?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr,
najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na
zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu
Vás budeme informovať.
10.Kto môže mať prístup k Vašim údajom?
K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ jeho zmluvní sprostredkovatelia, a to
predovšetkým poskytovatelia účtovníctva a ďalší sprostredkovatelia – technici PZS.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby
zabezpečujúce riadny chod organizácie a spracúvanie osobných údajov.
S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných
údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov,
vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej
ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej
republike.
11.Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných
údajov
Európsky rámec:
– Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Národná legislatíva:
– Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
12.Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na
nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu riaditel@mhkmskalica.sk, písomne na adresu

sídla: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica alebo na adresu prevádzky:
Dr. Clementisa 50, 909 01 Skalica.
Tento dokument nadobudol účinnosť dňa 25.05.2018 a bude pravidelne aktualizovaný.
Dátum poslednej aktualizácie/úpravy: 13.06.2022