Rodičovský príspevok

RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2021/2022

Rodičovské príspevky v sezóne 2021/2022 sa budú platiť jednorazovo alebo na dve splátky/ 1. splátka do 30.06.2021 a 2.splátka do 31.12.2021 za každého hráča v danej sezóne.

Rodičovské príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet MHKM Skalica, n.o.. 

Údaje pre platbu príspevkov sú: 

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 2632638001/5600 

IBAN: SK86 5600 0000 0026 3263 8001 

Špecifický symbol: rok za ktorý sa príspevok uhrádza 

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko hráča, ročník

Výška oddielových príspevkov a možnosti platenia:

Družstvo

Počet mesiacov

Oddielové príspevky na sezónu 2021/2022

Možnosť úhrady

Kadeti

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

8.ŠHT

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

7.ŠHT

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

6.ŠHT

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

5.ŠHT

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

4.ročník

12

300,- EUR

dve splátky, jednorazovo

3.ročník

100,- EUR

jednorazovo

2.ročník

100,- EUR

jednorazovo

1.ročník

100,- EUR

jednorazovo

Ročníky 1.,2.,3. platia rodičovské príspevky jednorazovo do 30.06.2021.   

Ročníky 4.,5.,6.,7.,8., a Kadeti môžu platiť rodičovské príspevky jednorazovo alebo na dve splátky (prvá splátka do 30.06.2021 a druhá splátka do 31.12.2021) alebo jednorazovo (do 30.6.2021). 

Výnimky pri platbách oddielových príspevkov: 

V prípade, ak hrajú v klube súrodenci, ktorí sú žiakmi predprípravky až po kadetov, kde príspevok v plnej výške hradí len súrodenec, ktorý platí vyšší rodičovský príspevok.

V prípade hráčov v nepriaznivej sociálnej situácii, na základe žiadosti, môže správna rada rozhodnúť o znížení prípadne odpustení rodičovských príspevkov. Na zníženie alebo odpustenie platenia rodičovských príspevkov nie je právny nárok, platí rozhodnutie správnej rady.